10. mai, 2017

Omskjæring og jødenes identifisering som folk

 

"I'm no more or less Jewish than any other Jew. Israel has survived because we haven't forgot our Judaism, but there are some Israelis who did forget."

- Arcadi Gaydamak

 

 

 

 

I diskusjonen om omskjæring som har oppstått etter at FrP gjorde sitt landsmøtevedtak har de fleste fokusert på det medisinske. Det er legitimt og forståelig i og med at omskjæring er et kirurgisk inngrep. Synspunktene som er blitt fremført har stort sett gått i retning av at omskjæring er skadelig for barnet. Betegnelser som vold, mishandlig og overgrep har vært mye brukt av flere. Etter hva jeg har skjønt er leger uenige seg imellom om hvorvidt omskjæring er skadelig eller ikke. Noen mener at det er skadelig. De henviser til forskning og dokumentasjon. Andre mener at det ikke er skadelig, men kan medføre enkelte fordeler. Også de henviser til forskning og dokumentasjon. Dette fremgår av artikler og kronikker i Tidsskrift for Den norske legeforening som jeg har lest.

Diskusjonen så langt har hatt lite fokus på annet enn det rent medisinske. Det gjør diskusjonen skjev og villedende, etter min oppfatning. Jødenes omskjæring av guttebarn har flere sider enn kun det medisinske. I bunn ligger det at omskjæring er uløselig knyttet til jødenes identifisering som folk. Det gir omskjæring en langt større dimensjon enn hva som har preget diskusjonen så langt. Jeg er ingen ekspert på dette feltet, bare sånn at det er sagt, og mine meninger representerer nødvendigvis ikke jødenes meninger. Mine meninger står for min regning. Det jeg vet om omskjæring og jødenes identifisering som folk har jeg fra studier på Universitetet i Oslo. Jeg tok blant annet historie mellomfag (med fordypning i Midt-Østen og Nord-Afrika) og idéhistorie grunnfag. Det er utgangspunktet for mine kunnskaper om jødisk historie og kultur. Utover det har jeg lest bøker og tidsskrifter opp gjennom årene som både direkte og indirekte omhandler jødisk historie og kultur.

Under denne artikkelen har jeg gitt link til nettsiden Jerusalem Center for Public Affairs med en bred artikkel som omhadler jødisk identitet.

Jødenes identitet som folk er årsaken til at jeg har engasjert meg sterkt i diskusjonen om omskjæring. Mitt hovedanliggende har vært å få frem at omskjæring er fundamentet for jødenes identifisering som folk. Dessverre har flere avfeid det som irrelevent, noe jeg finner bekymringsfullt og betenkelig. Det er helt greit at det medisinske blir belyst i diskusjonen. Men ikke greit at jødenes identifisering som folk avfeies som irrelevent, noe flere altså har gjort. Det vitner om en historie- og kunnskapsløshet som kan føre mange på villspor, og som også kan være latent farlig for jødene.

Jødene er et bokens folk. De har sitt opphav i Det gamle testamente. Boken danner grunnlaget for jødenes kultur, skikker, tradisjoner, verdier, selvoppfatning og levesett. Det gamle testamente er derfor ikke en hvilken som helst bok. Den spiller en helt avgjørende rolle for dem. At flere i diskusjonen om omskjæring betegner boken som utdatert og uvesentelig er da forstemmende. For jødene er det ikke slik. De har et sterkt forhold til sin bakgrunn som folk og Det gamle testamente danner selve rammen. Man burde da kunne forvente at det blir respektert, men det er altså her det svikter for en god del.

Ethvert folkeslag har behov for identifisering, også vi nordmenn. Vi har vår historie og kulturarv, våre skikker, tradisjoner, symboler, verdier og institusjoner, samt vårt levesett. Det er sagt at Norge bygger på de tre bøkene Edda, Bibelen og Snorres kongesagaer. For oss er det opplagt at vi får ha dette i fred for andres inngripen. Vi ønsker å bestemme over oss selv, og innrette vårt samfunn etter våre behov og på våre premisser. Med vår bakgrunn som lydrike overfor Danmark og Sverige har mange nordmenn en sterk nasjonal bevissthet, som gir seg utslag i blant annet feiringen av 17. mai. I dag er Norge ikke et lydrike lenger, men en suveren stat, noe vi tar som en selvfølge.

Jødene har et like stort behov for identifisering som oss. De ønsker å leve sine liv i henhold til hvordan de oppfatter seg selv som jøder. Fordi jødene har vært uten eget land i århundrer har tradisjonene og skikkene fått en sentral plass i deres liv. Jødene er dog ingen ensartet gruppe. Som alle andre folkeslag er de sammensatt og har mange forgreninger. Noen jøder er profane. Andre er sekulære. Noen er sterkt opptatt av jødisk bakgrunn og historie. Andre er det ikke. Likefullt kommer vi ikke bort ifra at jødene som folk har sin basis i Det gamle testamente, og Guds befaling om at et guttebarn skal omskjæres når det er åtte dager gammelt er nøkkelen til jødisk identitet (3. Mosebok 12,3).

Hva vi mener om religion, om at den må tilpasse seg en ny tid og sånn, er underordnet i denne sammenheng. Rokker vi ved jødenes tradisjon for omskjæring rokker vi ved selve fundamentet for jødisk tro og liv. Spørsmålet blir om jødene skal kunne eksistere som folk og på hvilke premisser. Svaret på spørsmålet er kort og greit ja. De skal selvsagt kunne eksistere som folk og selv få definere på hvilke premisser, på lik linje med alle andre folk. Det er ikke opp til andre folkeslag å dirigere hvordan jødene skal leve sine liv som jøder. At flere i diskusjonen om omskjæring da avfeier jødenes behov for identifisering som uvesentlig er noe som ikke kan gå upåaktet hen, all den stund vi har kjennskap til jødenes historie, og det har de fleste av oss.

 

 

 

"Who has inflicted this upon us? Who has made us Jews different from all other people? Who has allowed us to suffer so terribly up till now? It is God that has made us as we are, but it will be God, too, who will raise us up again. If we bear all this suffering and if there are still Jews left, when it is over, then Jews, instead of being doomed, will be held up as an example. Who knows, it might even be our religion from which the world and all peoples learn good, and for that reason and that reason alone do we have to suffer now. We can never become just Netherlanders, or just English, or representatives of any country for that matter; we will always remain Jews, but we want to, too."

- Anne Frank

 

 

 

Nettside:

 

Jewish Religious, Ethnic, and National Identities: Convergences and Conflicts (Jerusalem Center for Public Affairs):

http://www.jcpa.org/dje/articles2/jewreleth.htm