Headlines...

 

"Excuse me while I kiss the sky!"

- Jimi Hendrix

 

 

 

 

Denne nettsiden handler om meg og mitt liv. Videre handler nettsiden om ulike ting som jeg liker og/eller har en oppfatning om.

Alt som skrives her - bortsett fra kommentarer, debattinnlegg, og hilsner i gjesteboken - står selvsagt for min regning.

Nettsiden ble opprettet 29. januar 2014. Den er fortsatt under konstruksjon, så mye gjenstår å få på plass.

Her finner du mye forskjellig innenfor de emner og temaer som jeg er opptatt av, interesser jeg dyrker, samt hva jeg driver med i det daglige.

Jeg er opptatt av å være ryddig og seriøs, slik at det jeg skriver/hevder er "fakta" sjekkes med ulike kvalitetssikrede kilder og oppslagsverk før jeg legger det ut. Dog vil feil kunne forekomme. Om du skulle oppdage feil er det fint hvis du gjør meg oppmerksom på feilen slik at den kan korrigeres.

Utover "fakta" kommer jeg med mine synspunkter og meninger, og de er selvsagt subjektive av natur. Alle mine meninger står jeg for, og jeg vil hele tiden etterstrebe at de er balanserte, seriøse og velbegrunnede.

Humor og ironi vil du kunne finne både her og der. På de stedene jeg bruker humor og ironi skinner det såpass klart igjennom at det skulle være greit å forstå. Jeg er en svoren tilhenger av Monty Python, så det er en slik form for humor og ironi du vil finne.

Om noe av det jeg skriver her skulle vekke anstøt, så får det bare være slik. Jeg tar opp og skriver om temaer som du (kanskje) vil synes er støtende eller vanskelig å lese, men jeg vil altså hele tiden etterstrebe at alt som legges ut er seriøst og balansert.

De fleste sidene er konstruert etter en mal som jeg har tenkt ut, og ennå bruker når jeg konstruerer nye sider. Hensikten med malen er å skape en viss oversiktlighet og ryddighet i hvordan nettsiden er bygget opp og organisert. Jeg ønsker at du som besøker min nettside og eventuelt surfer på den skal få godt utbytte av det. Mitt ønske er at du skal få en visuell opplevelse (bildene på sidene), intellektuell opplevelse (artiklene), emosjonell opplevelse (diktene) samt sporer til videre opplevelser (linkene til ulike nettsider nederst på nesten alle sidene).

Jeg er nylig kommet igang med å rekonstruere sidene etter malen. Det jeg har tenkt å gjøre er å legge ut dikt på mange av sidene. Noen sider skal også få et ansiktsløft slik at de blir mer ryddige. Mange av sidene skal altså få et dikt, og diktene jeg legger ut skal være relevante til artikkelens bærende tema. Det er en jobb som kommer til å ta noe tid. Men det er også en spennende jobb å gi seg i kast med. På den måten får jeg lest mange dikt og blir trolig kjent med flere nye poeter.

 

Malen er som følger (på nesten alle sidene):

- overskrift

- bilde med undertekst (enkelte bilder har ikke undertekst)

- sitat, sanglyrikk eller tekstutdrag

- selve artikkelen

- dikt (som er relevant til artikkelens tema)

- linker til relvante nettsider

 

Jeg skriver mye i fortellingens form. Flere av artiklene er konstruert som fortellinger om ting jeg har vært med på og opplevd i mitt liv. I så og si alle artiklenene/fortellingene trekker jeg inn andre personer og skildrer de. Alle personene jeg trekker inn er virkelige, ingen er fiktive. Fordi det er virkelige personer er jeg svært opptatt av å ikke utlevere dem på en måte som de ville kunne oppleve som krenkende eller ubehagelig. Jeg bruker da en form for "selvsensur" i flere av artiklene/fortellingene.

De det gjelder blir forespurt på forhånd, så fremt det er mulig for meg, om det er greit for dem at de trekkes inn i artiklene/fortellingene. De som ikke ønsker å bli trukket inn utelates. De som ikke ønsker å bli identifisert, men sier ja til å bli brukt som karakterer skildrer jeg på en slik måte at de ikke kan bli identifisert. De som nevnes direkte, enten ved navn eller på en annen måte, forelegges alltid artikkelen/fortellingen før den publiseres. Om de det gjelder ønsker endringer i hvordan jeg har skildret dem og det de har gjort etterkommer jeg ønsket til punkt og prikke.

Jeg er svært nøye med dette. Å skildre andre mennesker i offentlig media, som min nettside i dette tilfellet, er noe jeg tar alvorlig og derfor er varsom med. Av den grunn bør du som leser være oppmerksom på at jeg bruker elementer av diktning i flere av mine artikler/fortellinger. Det betyr at jeg endrer flere ting i forhold til hvordan det egentlig var, slik jeg opplevde det. Jeg endrer da tid og sted, skildringen av personer, bruker fiktive navn, samt gjør andre endringer. Alle artiklene/fortellingene kan da ikke leses som sakprosa og derfor etterprøves på et slikt grunnlag. Det sier seg selv, synes jeg. Jeg regner med at du som leser har nødvendig kritisk distanse til å kunne vurdere dette skikkelig på egenhånd, men likevel få utbytte av det jeg skriver. 

Jeg håper at du får gleden som er tiltenkt og at du opplever min nettside som interessant slik at du ønsker å besøke den igjen. Det er selvsagt umulig for meg å være alle til lags og jeg har da heller ikke noen intensjon om å oppnå det. Jeg er den jeg er og skriver derfor som jeg gjør her. Noe annet ville da også være meningsløst. Jeg har ikke som mål å forme min nettside slik at den blir populær og dermed får flest mulig besøk daglig. Mitt mål er å skrive (forhåpentligvis) interessante og spennende artikler, noe jeg vil tilstrebe å gjøre åpent og ærlig. Hvorvidt jeg evner det er opp til deg som leser mine artikler og fortellinger å vurdere. Det er uansett mitt mål, så får min nettside stå og falle på hvorvidt jeg lykkes.

Så! Da det er bare å klikke på de ulike menyvalgene og surfe på nettsiden.

 

 

Hail, guest, and enter freely! All you see

Is, for your momentary visit, yours; and we

Who welcome you are but the guests of God,

And know not our departure.

- Robert Louis Stevenson

 

 

Enjoy!